Kandidaatintyön vaiheet

(ks. kaavio kandidaatinseminaarin suorittamisen vaiheista)


Sanastoa:

 • Ohjaaja: Ylemmän (so. vähintään maisteritasoisen) korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö; yleensä henkilö, joka antaa aiheen. Ohjaaja seuraa kandidaatintyön etenemistä ja tukee opiskelijaa sen laatimisessa.
 • Valvoja: Aihetta lähellä oleva systeemitieteiden suunnan professori (ks. alla) tai mahdollisesti joku muu matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen professori. Valvoja voi toimia myös työn ohjaajana.
 • Seminaarin vetäjä: Koordinoi kandidaatinseminaaria. Tammikuusta 2023 lähtien seminaarin vetäjänä toimii Olli Herrala.


1. Aiheen valinta

 1. Opiskelijat hankkivat itse aiheen kandidaatintyölleen. Mahdolliset ohjaajat ja valvojat voivat myös auttaa aiheen valinnassa tai jalostamisessa. Soveltuvia aiheita saattavat antaa esimerkiksi yritysten ja tutkimuslaitosten systeemitieteisiin liittyvät työtehtävät. Opiskelijat voivat itsekin ehdottaa valvojalle aihetta kiinnostustensa pohjalta.
 2. Opiskelija ottaa yhteyttä työn ohjaajaan.
 3. Jos ohjaaja on matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen ulkopuolelta, opiskelijan tulee sopia työn aloittamisesta valvojan kanssa, joka on joku aihepiiriä lähellä olevista systeemitieteiden suunnan professoreista:
  • Pauliina Ilmonen: sovellettu ja teoreettinen tilastotiede
  • Fabricio Oliveira: Operations research, mathematical programming, optimisation under uncertainty, supply chain management, production and operations planning, business analytics
  • Ahti Salo: investointiteoria, päätösanalyysi ja todennäköisyyspohjainen riskianalyysi, innovaatio- ja teknologiajohtaminen, skenaario- ja ennakointimenetelmät
  • Philine Schiewe: Operations research, discrete and combinatorial optimisation, transportation and scheduling, heuristic solution approaches
  • Kai Virtanen: dynaaminen optimointi, dynaamisten systeemien mallit, päätösanalyysi, Bayes-verkot ja vaikutuskaaviot, simulointi, simulointi-optimointi
 4. Opiskelija täyttää kandidaatintyön aihe -lomakkeen, hakee siihen tarvittavat allekirjoitukset työn ohjaajalta (ja valvojalta, jos ohjaaja on matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen ulkopuolelta) ja toimittaa lomakkeen teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelman kansliaan sähköpostitse osoitteeseen course-sci@aalto.fi . Opiskelija ottaa kopion lomakkeesta itselleen.

2. Aiheen esittely seminaarissa

 1. Opiskelija tutustuu aiheeseen, laatii esittelykalvot (kalvopohja powerpoint) ja hyväksyttää esitelmän ohjaajalla ennen seminaaria. Sopiva esityksen kesto on max 10 min. Esitelmässä tulee kuvata suunnitelma työn laatimiseksi (ml. tavoitteet, rajaukset, tietolähteet, aineistot, menetelmät, työkalut, aikataulu). Esitelmä pidetään lähtökohtaisesti suomeksi paitsi jos joko ohjaaja tai valvoja ei ole suomenkielinen. 
  Esimerkkejä: 1, 2, 3
 2. Opiskelija ilmoittautuu seminaarin vetäjälle vähintään viikkoa ennen sitä kokoontumista, jossa hän haluaa aiheen esitellä. Samalla hän lähettää seminaarin vetäjälle esityksensä kalvot pdf-muodossa, sekä ohjaajan sähköpostiosoitteen. Aihehakemus tulee täyttää ennen aiheen esittelyä. 
  Seminaarikokoontumisten aikataulu.
 3. Suoritusmerkintään vaaditaan opiskelijalta koko seminaarikokoontumisen läsnäolo. Työn valvojan tai ohjaajan suositellaan osallistuvan seminaariin.
 4. Seminaarikokoontumiseen sisältyy seminaarin vetäjän pitämä luento kandidaatintyön kirjoittamisesta (kalvot).

3. Työn tekeminen ja kirjoittaminen

 1. Opiskelija kirjoittaa työn ohjaajan opastuksella. Esimerkkipohja LaTeXille (.zip), jonka voit avata myös suoraan Overleafissa. Tekoälyä ei tule hyödyntää matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen ohjeistusten vastaisesti. 
 2. Sekä opiskelija että ohjaaja sitoutuvat rajaamaan työn laajuuden vastaamaan opintopistemäärää.
 3. Kandidaatintyön kirjoitusohjeisiin tulee perehtyä.
 4. Työn voi kirjoittaa joko suomeksi tai englanniksi, mutta kielestä on sovittava ohjaajan kanssa jo työn alkuvaiheessa. Jos työ kirjoitetaan englanniksi, työn alkuun tulee tiivistelmä sekä englanninkielellä että omalla koulusivistyskielellä, ts. suomeksi tai ruotsiksi.
 5. Valmiin työn esittelyn (kohta 5 alla) voi suorittaa kun työn päätulokset ovat valmiit.
 6. Kun työ on valmis, se jätetään ohjaajalle arvioitavaksi. Tätä varten opiskelija antaa ohjaajalle opiskelijatietojen osalta täytetyn  arvostelulomakkeen, joka palauttaa lomakkeen opiskelijalle lisättyään siihen arvosanaehdotuksensa. Työt arvostellaan asteikolla 1-5 (arvostelulomake suomeksi ja englanniksi).
 7. Opiskelija toimittaa arvostelulomakkeen valvojalle, joka lisää siihen arvostelunsa. Valvoja joko palauttaa lomakkeen opiskelijalle tai lähettää sen seminaarin vetäjälle edelleen käsiteltäväksi. 

4. Kypsyysnäyte

 1. Kandidaatintyöhön liittyy myös kypsyysnäytteen suorittaminen, ohjeet samat kuin matematiikan seminaarissa.

5. Valmiin työn esittely seminaarissa ja työn hyväksyminen

 1. Opiskelija valmistelee ohjaajan tuella työn päätuloksista esitelmän (kalvopohja powerpoint; kesto max 15 min). Tämäkin esitelmä pidetään lähtökohtaisesti suomeksi paitsi jos joko ohjaaja tai valvoja ei ole suomenkielinen.  Esimerkkejä: 1, 2
 2. Opiskelija ilmoittautuu seminaarin vetäjälle vähintään viikkoa ennen sitä kokoontumista, jossa haluaa työnsä esitellä. Samalla opiskelija lähettää seminaarin vetäjälle ohjaajan hyväksymät esityskalvot pdf-muodossa sekä ohjaajan sähköpostiosoitteen. Aihetta ja valmista työtä ei voi esitellä samalla kokoontumiskerralla. 
  Seminaarikokoontumisten aikataulu
 3. Suoritusmerkintään vaaditaan opiskelijalta koko seminaarikokoontumisen läsnäolo lukuunottamatta kandidaatintyön kirjoittamista käsittelevää luentoa, joka pidetään kokoontumisen päätteeksi. Työn valvojan suositellaan osallistuvan seminaariin.
 4. Opiskelija toimittaa ohjaajan ja valvojan allekirjoittaman arvostelulomakkeen seminaarin vetäjälle siinä tapauksessa, että valvoja ei ole vielä näin tehnyt. 

6. Työn arkistointi

 1. Opiskelija lähettää kandidaatintyön pdf-muodossa seminaarin vetäjälle, joka arkistoi sen systeemianalyysin laboratorion opinnäytetyökokoelmaan. Kun lisäät alla olevan tekstin kansilehdelle suomeksi tai englanniksi, saat työsi avoimesti näkyville verkossa:
  "Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet pidätetään."
  "The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University. All other rights are reserved."
  Avoin julkaiseminen opinnäytekokoelmassa on vapaaehtoista, joskin siihen kannustetaan. 
 2. Opiskelija vie työnsä Aalto-yliopiston kirjaston ylläpitämään arkistoon sivuston https://eage.aalto.fi/?ff/fi/EDU_AALTO_107 kautta (ohjeet). Työ on tallennettava PDF/A-formaatissa. Ohjeistukset tämän formaatin käyttämiseksi ovat täällä
 3. Vararehtori Petri Suomalan vahvistaman päätöksen mukaisesti 1.1.2024 lähtien tallennettavien kandidaatin ja maisterin opinnäytteiden tiivistelmät julkaistaan aina avoimesti Aaltodoc-julkaisuarkistossa yhdessä opinnäytteiden muiden metatietojen kanssa. Tiivistelmien julkaiseminen lisää tiedon avoimuutta. Opiskelija kuitenkin edelleen päättää haluaako opinnäytteensä kokotekstin avoimesti julkaistavaksi vaiko ei. Edellä kuvatun johdosta metatietojen yhteydessä Aaltodocissa julkaistavassa tiivistelmässä ei tule olla tietoja, joita ei haluta julkaista avoimesti verkossa.

7. Opintosuoritusmerkinnät

 1. Seminaarin vetäjä lähettää ilmoituksen hyväksytystä kandidaatintyöstä tutkinto-ohjelman kansliaan, kun molemmat seminaariesitelmät on pidetty ja työn valvoja on arvostellut työn.
 2. Tutkinto-ohjelman kanslia antaa suoritusmerkinnän sitten, kun kypsyysnäyte on suoritettu ja työ on arkistoitu pääkirjastoon kohdan 6.2 mukaisesti. Hyväksyttyä kandidaatintyötä ei voi uusia paremman arvosanan saamiseksi.

Linkkejä

Noudata työtä tehdessäsi pääsääntöisesti ylläolevia ohjeita, mutta halutessasi voit katsoa myös tutkinto-ohjelman yleisia kandidaatintyösivuja.