Kandidaatintyön vaiheet (ks. kaavio kandidaatinseminaarin suorittamisen vaiheista)

Sanastoa:

 • Ohjaaja: Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö; yleensä henkilö, joka antaa aiheen. Ohjaaja seuraa kandidaatintyön etenemistä ja tukee opiskelijaa sen laatimisessa.
 • Valvoja: Aihepiiriin sopiva, systeemitieteiden suunnan professori (ks. nimilista alla). Valvoja voi toimia myös ohjaajana.
 • Seminaarin vetäjä: Koordinoi kandidaatinseminaaria. Huhtikuusta 2017 lähtien seminaarin vetäjänä toimii Juho Roponen.

1. Aiheen valinta

 1. Opiskelijat hankkivat itse aiheen kandityölleen: soveltuvia aiheita saattavat antaa esimerkiksi yritysten ja tutkimuslaitosten tarjoamat työtehtävät systeemi- ja operaatiotutkimuksen parissa. Kandidaatintyön voi myös laatia Systeemianalyysin laboratoriossa valmistellusta aiheesta. 
 2. Opiskelija ottaa yhteyttä työn ohjaajaan.
 3. Jos työn ohjaaja on Systeemianalyysin laboratorion ulkopuolelta, opiskelijan tulee sopia työn aloittamisesta aihepiiriä vastaavan systeemitieteiden suunnan professorin kanssa, joka toimii työn valvojana:
  • Raimo P. Hämäläinen Emeritusprofessori (virallinen valvoja sovitaan erikseen): ympäristöpäätöksenteko, energiajärjestelmät, systeemiäly, päätösanalyysi ja päätöksenteon tukeminen 
  • Harri Ehtamo: optimointioppi, peliteoria, ja niihin liittyvät laskennalliset mallit
  • Ahti Salo: investointiteoria, ennustemallit, riski- ja päätösanalyysi, innovaatio- ja teknologiajohtaminen, päätöksenteon tukeminen
  • Kai Virtanen: dynaaminen optimointi, dynaamisten systeemien mallit, päätösanalyysi, Bayes-verkot ja vaikutuskaaviot, simulointi, simulointi-optimointi
  • Antti Punkka: päätösanalyysi, päätöksenteon tukeminen, tehokkuusanalyysi, resurssiallokointi, resurssien hallinta
  • Fabricio Oliveira: Operations Research, Mathematical Programming, Optimisation under Uncertainty, Supply Chain Management, Production and Operations Planning, Business Analytics
 4. Opiskelija täyttää kandidaatintyön aihe -lomakkeen, hakee siihen tarvittavat allekirjoitukset työn ohjaajalta (ja valvojalta, jos ohjaaja on Systeemianalyysin laboratorion ulkopuolelta) ja toimittaa lomakkeen teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelman kansliaan Taru Bisterille (Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, huone B158, Postitusosoite: PL 15400, 00076 Aalto). Opiskelija ottaa kopion lomakkeesta itselleen.

2. Aiheen esittely seminaarissa

 1. Opiskelija tutustuu aiheeseen, tekee aiheen esittelykalvot (kalvopohja powerpoint) ja hyväksyttää esitelmän ohjaajalla ennen seminaaria. Sopiva esityksen kesto on noin 10 min ja esitelmän tulee sisältää suunnitelma työn laatimiseksi (ml. tavoitteet, rajaukset, tietolähteet, aineistot, menetelmät, työkalut, aikataulu). Esimerkkejä: 1, 2, 3
 2. Opiskelija ilmoittautuu seminaarin vetäjälle vähintään viikkoa ennen kokoontumista, jossa haluaa esitellä aiheen. Samalla hän lähettää seminaarin vetäjälle esityksensä kalvot pdf-muodossa, sekä ohjaajan sähköpostiosoitteen. HUOM! Aihehakemuksen tulee olla hyväksytty ennen aiheen esittelyä! Seminaarikokoontumisten aikataulu.
 3. Suoritusmerkintään vaaditaan opiskelijalta koko seminaarikokoontumisen läsnäolo. Työn valvojan tai ohjaajan suositellaan osallistuvan seminaariin.
 4. Seminaarikokoontumiseen sisältyy seminaarin vetäjän pitämä luento kandidaatintyön kirjoittamisesta (kalvot).

3. Työn tekeminen ja kirjoittaminen

 1. Opiskelija kirjoittaa työn ohjaajan opastuksella. Esimerkkipohja LaTeXille (.zip), jonka voit avata myös suoraan Overleafissa.
 2. Sekä opiskelija että ohjaaja sitoutuvat rajaamaan työn laajuuden vastaamaan opintopistemäärää.
 3. On suositeltavaa tutustua kandidaatintyön kirjoitusohjeisiin.
 4. Työn voi kirjoittaa joko suomeksi tai englanniksi, kunhan kielestä sovitaan ohjaajan kanssa. Jos työ kirjoitetaan englanniksi, tulee työn alkuun englanninkielisen tiivistelmän lisäksi myös tiivistelmä omalla koulusivistyskielellä, eli suomeksi tai ruotsiksi.
 5. Jos työn ohjaaja on Systeemianalyysin laboratorion ulkopuolelta, on valmiin työn käsikirjoitus esiteltävä myös työn valvojalle
 6. Kun työ on valmis, se jätetään hyväksyttäväksi ohjaajalle. Opiskelija antaa ohjaajalle opiskelijatietojen osalta täytetyn arvostelulomakkeen (englanninkielinen versio), johon ohjaaja merkitsee arvosanaehdotuksensa. Tähän lomakkeeseen haetaan vielä allekirjoitukset seminaarin vetäjältä sekä työn valvojalta sen jälkeen, kun valmis työ on esitelty seminaarissa. 

4. Kypsyysnäyte

 1. Kandidaatintyöhön liittyy myös kypsyysnäytteen suorittaminen.

5. Valmiin työn esittely seminaarissa ja työn hyväksyminen

 1. Opiskelija tekee ohjaajan opastuksella esitelmän työn päätuloksista (kalvopohja powerpoint; kesto noin 15 min). Esimerkkejä: 1, 2
 2. Opiskelija ilmoittautuu seminaarin vetäjälle vähintään viikkoa ennen kokoontumista, jossa haluaa esitellä työnsä. Aihetta ja valmista työtä ei voi esitellä samalla kokoontumiskerralla. Samalla hän lähettää seminaarin vetäjälle ohjaajan hyväksymät esityskalvot pdf-muodossa sekä ohjaajan sähköpostiosoitteen. Seminaarikokoontumisten aikataulu.
 3. Suoritusmerkintään vaaditaan opiskelijalta koko seminaarikokoontumisen läsnäolo lukuunottamatta kanidaatintyön kirjoittamista käsittelevää luentoa, joka pidetään kokoontumisen päätteeksi. Työn valvojan suositellaan osallistuvan seminaariin.
 4. Työn valvoja arvostelee työn esitelmän jälkeen.
 5. Opiskelija toimittaa ohjaajan ja valvojan allekirjoittaman arvostelulomakkeen seminaarin vetäjälle.

6. Työn arkistointi

 1. Opiskelija lähettää kandidaatintyön pdf-muodossa seminaarin vetäjälle, joka arkistoi sen Systeemianalyysin laboratorion kandityökokoelmaan. Kun lisäät alla olevan tekstin kansilehdelle suomeksi tai englanniksi, saat työsi avoimesti näkyville verkossa:
  "Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet pidätetään."
  "The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University. All other rights are reserved."
  Kaikki työt ovat kuitenkin aina saatavilla laboratoriosta.
 2. Opiskelija huolehtii, että työ arkistoidaan Aalto-yliopiston kirjaston ylläpitämään arkistoon sivun https://eage.aalto.fi/?ff/fi/EDU_AALTO_107 kautta (ohjeet). Työ on tallennettava PDF/A-formaatissa.

7. Opintosuoritusmerkinnät

 1. Seminaarin henkilökunta lähettää ilmoituksen hyväksytystä kandidaatintyöstä tutkinto-ohjelman kansliaan, kun molemmat seminaariesitelmät on pidetty, työn valvoja on arvostellut työn ja työ on arkistoitu kohdan 6.1 mukaisesti.
 2. Tutkinto-ohjelman kanslia antaa suoritusmerkinnän vasta kun kypsyysnäyte on suoritettu ja työ arkistoitu pääkirjastoon kohdan 6.2 mukaisesti.

Linkkejä

Noudata työtä tehdessäsi pääsääntöisesti ylläolevia ohjeita, mutta halutessasi voit katsoa myös tutkinto-ohjelman yleisia kandidaatintyösivuja.