Systeemitieteiden kandidaattiseminaari

Systeemitieteiden kandidaattiseminaari tukee opiskelijoita kandidaatintyön laatimisessa. Se kehittää opiskelijoiden valmiuksia tieteelliseen raportointiin sekä systeemi- ja operaatiotutkimuksen menetelmien hallintaan ja vastuulliseen soveltamiseen. Seminaarissa opiskelijat esittelevät kandidaatintyönsä työsuunnitelmat sekä päätulokset seminaarin muille suorittajille ja vastaavalle opettajalle. Seminaariin osallistumalla saa hyvän kuvan Systeemi- ja operaatiotutkimuksen sovelluksista ja niissä käytettävistä menetelmistä.

Systeemitieteiden kandidaatintöissä pyritään pääsääntöisesti siihen, että opiskelija perehtyy johonkin systeemi- ja operaatiotutkimuksen menetelmään, ratkaisee rajatun ongelman menetelmän avulla ja raportoi saadut tulokset perustellusti. Myös kirjallisuuskatsaustyyppiset kandidaatintyöt voivat tulla kyseeseen.

Teknillistieteellisen kandidaattiohjelman yleiset ohjeet kandidaattiseminaarista ja -työstä ovat täällä. Seminaarissa sovellettavat täsmennetyt ohjeet esitetään näillä sivuilla. 

Osallistujat ja suoritustapa:

Kandidaattiseminaari on pakollinen osa kandidaatintutkintoa, ja kaikkien systeemitieteisiin suuntautuvien opiskelijoiden suositellaan osallistuvan systeemitieteiden kandidaattiseminaariin.

Seminaaritilaisuuksia järjestetään lukuvuoden aikana vähintään neljä kertaa ja tarvittaessa useamminkin. Opiskelijoiden edellytetään osallistuvan seminaariin ainakin kaksi kertaa. Näistä ensimmäinen kerta ajoittuu kandidaatintyön alkuvaiheeseen siten, että opiskelija esittelee valvojan kanssa sovitun kandidaatintyön aiheen sekä suunnitelman työn laatimiseksi. Toisella kerralla esitellään valmiin kandidaantintyön päätulokset. Suoritusmerkintä edellyttää niin aiheen ja työsuunnitelman kuin tulostenkin esittelyä, mutta opiskelijoiden suositellaan osallistuvan seminaariin ainakin kerran ennen kuin pitävät itse esitelmän. Katso tarkat ohjeet seminaarin suorittamisesta kohdasta Kandidaatintyön vaiheet.

kaavio kandidaatinseminaarin vaiheista

Systeemitieteiden kandidaattiseminaaria täydentää kielikeskuksen tarjoama kielen ja viestinnän opetus, ks. esim. Writing Clinic. Seminaarin suorittajia kannustetaan osallistumaan tähän opetukseen, mutta se ei ole pakollista.

Seminaari on suomenkielinen. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat osallistua kaikkien tutkinto-ohjelmien yhteiseen ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin.

Aikataulu ja ilmoittautuminen:

Linkki tämän lukuvuoden aikatauluun löytyy vasemmalta alakohdasta Ohjelmat - Ohjelma 2023-2024

Huom: Tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Voit tiedustella seminaarin vetäjältä mahdollisuutta ilmoitetun aikataulun ulkopuolisen kokoontumisen järjestämiseen. Tällaisia ylimääräisiä kokoontumisia harkitaan järjestettäväksi, jos niihin saadaan vähintään 3 osallistujaa.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Niiden opiskelijoiden, jotka haluavat pitää kandidaattiseminaarikokoontumisessa esitelmän, on ilmoittauduttava Olli Herralalle (olli.herrala@aalto.fi), vähintään viikkoa ennen kyseistä kokoontumista. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee lähettää ohjaajan hyväksymät esityskalvot. Ks. tarkemmin Kandidaatintyön vaiheet.

Suoritusarvo:

Kandidaatintyö ja seminaari yhteensä 10op.

Opettajat:

Seminaarin vastaavana opettajana toimii prof Ahti Salo, vetäjänä DI Olli Herrala.