Monitavoitteisen päätöksenteon mallit vesistön säännöstelyssä

Toim. Raimo P. Hämäläinen

Systems Analysis Research Reports B21, June 1997, pp. 1-92.


Systeemianalyysin laboratoriossa tutkitaan ja kehitetään päätösanalyysin ja optimoinnin matemaattisia malleja ja soveltamistapoja käytännön ongelmissa. Tähän kenttään liittyy johtamani Suomen Akatemian RESTORE-osahanke "Vesistöjen kunnostus monitavoitteisena päätösprosessina". Tässä raportissa on ao. tutkimuksen suunnittelussa koottua metodiikan kehittämiseen ja testaamiseen liittyvää aineistoa. Esitettyjä uusia metodiikkoja ja lähestymistapoja kehitetään tutkimusryhmässäni yleisesti, mutta tässä niitä kuvataan erään ympäristösovellutuksen näkökulmasta. Uskon kuvauksilla siksi olevan kiinnostavuutta laajemmaltikin ympäristöpäätöksenteon kentällä.

 Kyse on uusien ideoiden ja tutkimussuuntien yleisesittelystä - ei lopullisista tuloksista. Itse metodien alkuperäiskuvaukset ovat viitteissä. Teemoja käsiteltiin tutkijaryhmän seminaarissa, jota varten tekstin luvut on alunperin kirjoitettu. Soveltamisproblematiikkaa peilautuu lähinnä Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyn kehittämishankkeeseen, jota koordinoi DI Mika Marttunen Suomen Ympäristökeskuksessa. Raportissa olevat tähän hankkeeseen liittyvät mallit ja tiedot ovat alustavia ja osin kuvitteellisia ja siten niihin ei tule viitata.