Title: Päijänteen säännöstelyn kehittäminen oppimisprosessi ennen päätöksentekoa

(Regulation of Lake Päijänne - a learning process preceding decision-making)

Authors: Mika Marttunen, Erkki A. Järvinen, Sari Saukkonen, Raimo P. Hämäläinen

Status: Finnish Journal of Water Economy, No. 6, pp. 29-37. (in Finnish)

 


Päijänteen säännöstelyn kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia arvioitiin vuosina 1995-1999 tehdyssä laajassa selvityksessä. Siinä tutkittiin säännöstelyn vaikutuksia vesi- ja rantaluontoon, kalakantoihin, virkistyskäyttöön, tulvien esiintymiseen ja vesivoimatuotantoon Päijänteellä, Iitin Pyhäjärvellä ja Kymijoella.Vertailemalla erilaisia säännöstelytapoja etsittiin säännöstelykäytäntöä, joka vähentäisi säännöstelystä aiheutuvia haittoja ja turvaisi myös säännöstelyn alkuperäisten tavoitteiden, tulvasuojelun ja vesivoimatuotannon, toteutumisen. Selvitystyötä ohjasi maa- ja metsätalousministeriön asettama seurantaryhmä, joka kärjekkäidenkin vastakkainasettelujen jälkeen hyväksyi lopulta yksimielisesti laaditut suositukset. Monitahoisuutensa ja ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi Päijänteen säännöstely soveltui hyvin monitavoitteisen päätöksenteon menetelmien tutkimuskohteeksi.