Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1997

E[ALA97]Susanna Alaja: Predator prey system with spatial structure
E[AUL97a]Heikki Aulamo: Ydinvoimalaitoksen kaapelitunnelin paloriskianalyysi
E[AUL97b]Heikki Aulamo: Permutaatiotestin vertaaminen t-testiin ja Wilcoxonin rankisummatestiin
E[BIN97]Ella Bingham: Neuraaliverkon käyttö Suomen kuntien ja satamien välisen tavaraliikenteen mallinnuksessa
E[BLO97]Mikko Blomroos: Tehollinen kaistanleveys ATM-liikenteen hinnoittelussa
E[GIL97]Mika Gillberg: Sähkönkulutuksen ennustaminen poikkeamasähkökaupassa
E[HÄM97a]Anu Hämäläinen: Paperirullisa esiintyvien vikojen valvontaan soveltuvan valvontakortin suunnittelu
E[HÄM97b]Anu Hämäläinen: Talvinopeusrajoitusten kokeilussa havaittujen liikenneonnettomuuksien lukumäärän mallinnus Poisson-regressiolla
E[HEL97]Jyri Helenius: Heiluriradan opetuskäyttö
E[HIE97]Saku Hieta: A Survey of Models for Locating Base Stations in a Cellular Radio Communication System
E[JÄR97a]Hannu Järvi: Ulkomaanpuheluiden hintarakenteen vertaileminen eri operaattoreiden välillä
E[JÄR97b]Hannu Järvi: Paikallispuhelinyhtiöiden vertailu DEA-menetelmällä
E[JRV97a]Ilpo Järvimäki: Prosessimittausten klusterointi: Kolmen menetelmän vertailu
E[JRV97b]Ilpo Järvimäki: Projisointimenetelmä prosessimittauksiin perustuvien neuroverkkomallien luotettavuuden parantamiseksi
E[KAR97a]Jaakko Karas: Maanalaisten putkilinjojen katodisen korroosiosuojauksen toteutus aurinkoenergiaa hyödyntämällä
E[KAR97b]aakko Karas: Viikkotulovirtaamien ennustaminen neuroverkon avulla
E[KAT97a]Esa Katajainen: Massataseiden sekventiaalisesta modulaarilaskennasta
E[KAT97b]Esa Katajainen: Minimiaikatehtävä heiluriratasysteemille
E[LAA97]Pasi Laakso: Suuren primääri-sekundäärivuodon eteneminen ydinvoimalaitoksessa
E[LAI97a]Hannu Laine: PIMS-optimointiohjelmiston parametrien valitseminen öljynjalostamon optimointimallille
E[LAI97b]Hannu Laine: Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Mäkilä, Samila)
E[LEH97]Matti Lehtonen: Visualizing the LIGNUM tree growth model
E[LIN97a]Mats Lindstedt: Comparison of Inconsistency Indexes in the Analytic Hierarchy Process and the Tradeoff Method
E[LIN97b]Mats Lindstedt: On Using Data Envelopment Analysis in Life Cycle Assessment
E[MÄK97]Jussi Mäkilä: Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Laine, Samila)
E[MUR97]Pauli Murto: Wavelet transform in analyzing discrete population dynamics models
E[MUS97]Jyri Mustajoki: Suomen korkeakoulujen luonnontieteellisten yksiköiden tehokkuuksien määrittäminen DEA-menetelmällä
E[NIK97]Petri Nikkola: Tarkkuusvaaituksen satunnaisen virheen analyysi
E[OKS97]Sami Markus Oksanen: ATM/AAL5 In a GSM Network - A theoretical approach
E[PAS97]Tommi Pastinen: Nelipuut-sovellutus malmikartoitukseen (C-kielinen nelipuumoduli aluehakua varten)
E[PEN97a]Jussi Penttinen: Tilastollinen laadunvalvonta elektroniikkateollisuudessa
E[PEN97b]Jussi Penttinen: Lämpenemisajan estimointi tuotantojärjestelmien simumuloinnissa
E[PET97a]Antti Petäjistö: A Java-Based Value Tree Analysis Tool for the World Wide Web
E[PET97b]Antti Petäjistö: An Empirical Time-Series Analysis of Internet Protocol Datatraffic
E[PIE97a]Matti Pietilä: SWAP-sopimusten luottoriskin simulointi
E[PIE97b]Matti Pietilä: Valuuttalainasalkun valinta ja suojaus valuuttariskiltä
E[PÖY97]Sanna Pöyhönen: Takaa-ajotilanteen numeerisesta ratkaisemisesta
E[PYY97]Tuomas Pyykkönen: Lineaarisen ohjelmoinnin hyödyntäminen energianhankintakulujen minimoinnissa
E[RUD97]Leena Rudanko: Transport-teorian sovellutus puuston valaistusolojen mallinnukseen
E[SAM97a]Sauli Samila: Lentokoneen optimaaliset väistöliikkeet takaa-ajotilanteessa
E[SAM97b]Sauli Samila: Yksilötasolla tapahtuva populaatio- ja infektiotautimallien simulointi (yht Laine, Mäkilä)
E[SIM97a]Pekka Simula: Liukuvien blokkien Bootstrapin mahdollisuuksista yksinkertaisessa aikasarja-analyysissä
E[SIM97b]Pekka Simula: Evoluutio-ohjelmointi ja evoluutiostrategiat - evoluutiolaskennan menetelmien vertailua ja sovellutuksia
E[SOR97a]Antti Sorvari: A Comparison of the Powers and Risk Levels of Statistical Tests by Monte Carlo Simulation
E[SOR97b]Antti Sorvari: Using Self-Organizing Maps for Comparison of Stock Prices development
E[SUO97a]Janne Suotula: Characterization of the Test Specification Process
E[SUO97b]Janne Suotula: Ryhmäpäätöksenteon simulointi
E[TAK97a]Petri Takala: Sähköpörssisimulaattorin syöte- ja tulostiedonhallinnan järjestäminen Access-tietokantasovellutuksen avulla
E[TAK97b]Petri Takala: Olio-ohjelmointi ja G2-ohjelmiston käyttö sähköpörssisimulaatiossa
E[TOI97a]Juha Toivari: Ryhmäpäätöksenteon simulointi käyttäen intervallitekniikoita
E[TOI97b]Juha Toivari: Sähkönkulutuksen ennustaminen neuroverkolla
E[TOR97a]Teemu Toroi: Design and implementation of precompiler for a linear optimization tool in OpenVMS VAX -environment
E[TOR97b]Teemu Toroi: Aktiivisten aivoalueiden jakauman graafinen havainnollistaminen
E[VEH97]Iivo Vehviläinen: Lennon optimointitehtävien adaptiivinen ratkaiseminen
E[VEN97]Juha Venäläinen: Iteraatioalgoritmien suppenemisalue Excel-ohjelmalla tehdyssä N-ulott putkituotannon eräkok. optimointimallissa
E[VIL97]Samu Viljanen: Matkapuhelinliikenteen vaatiman verkkokapasiteetin mallintaminen graafisesti
E[VUO97]Vuokko Vuori: Sähkökaupan taseselvitys ilman tuntimittausta