Skip to main content

Student projects

2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Show All

1991

E[CAS91]Matias Castren: Aikasarjamallin perusteella tapahtuva ennustaminen puuttuvien havaintojen tapauksessa
E[ESK91]Jari Eskelinen: Momenttimenetelmän soveltaminen sähkömagnetiikan sirontaprobleemaan
E[HOL91]Maunu Holma: Kalman-suodatuksen periaatteet ja käyttö liikenneteknisissä mittauksissa ja liikenteen ohjauksessa
E[HUU91a]Asko Huumonen: PAIRS-menetelmän implementointi
E[HUU91b]Asko Huumonen: Energiantuotannon optimoiminen monitavoitteisesti
E[JOU91a]Juha Jouhki: Rytmimallin muodostaminen kaukolämmön kulutuksesta
E[JOU91b]Juha Jouhki: Siirrettävät korjaukset voimalaitoksen voimalaitoksen käytettävyysarviossa
E[KAN91]Janne Kankare: Mathematica modernien ohjausalgoritmien ohjelmoinnissa Case: Tilaestimointi
E[KAR91]Kari Karhunen: Paperikoneen viiran ja perälaatikon muodostaman osaprosessin epästabiilis vaikutus paperin neliöpainon var.kompon.:hin
E[KET91]Anu Kettunen: Säde-esitys kaksiulotteisten muotojen luokittelussa
E[KIN91]Kari Kinnunen: Analyyttinen hierarkkiaprosessi vesivarojen käytössä ja hoidossa
E[KOL91]Tatu Koljonen: Sähkönkulutuksen ja lämpötilan välisen riippuvuuden määrääminen
E[KOM91]Markku Komsi: Poikkiprofiilin säätösimulaattori
E[KON91]Kimmo Kontio: Maximum likelihood - menetelmän soveltaminen rakojen vedenjohtavuusparametrien määrittämiseen
E[KRH91a]Panu Karhu: Tuotannon läpimeno-ongelman ratkaisu jälkikäsittelylinjalla
E[KRH91b]Panu Karhu: Takaisinkytkentä analyyttisessä verkkoprosessissa osa 2
E[KRI91a]Mikko Kurimo: Spektrianalyysi logaritmisella taajuusjaolla puheentunnistusjärjestelmässä
E[KRI91b]Mikko Kurimo: Puheentunnistus kätketyillä Markov-malleilla käyttäen jatkuvaa havaintojakaumaa
E[KUR91]Jari Kurri: Aikavälijakaumien estimointi
E[KUU91]Pirkko Kuusela: Veden virtaus maaperässä
E[LAP91a]Esa Lappi: Päätösanalyysin herkkyystarkastelu
E[LAP91b]Esa Lappi: Doplertutkan maalinilmaisu
E[LAU91]Hannu Lauri: Sisäänhengitysmallin laskenta ja käyttöliittymä Windows 3 0 ympäristössä
E[LEM91a]Mikael Lemström: Gammajakauma
E[LEM91b]Mikael Lemström: Satunnaislukujen generointi - Paretojakauma
E[LEP91]Jussi Leppälä: SIM2-ohjelmiston graafinen käyttöliittymä
E[LUC91]Ville Lucander: Hajautetun toimistojärjestelmäsovellutuksen toteuttaminen VIA/DRE -tietokantajärjestelmällä DOS/OS2 -ympäristöön
E[MAL91a]M. Sakari Malka: Tieliikenteen energian kysynnän hinta- ja tulojousto
E[MAL91b]M. Sakari Malka: Sitran sijoitustoiminnan kehittäminen
E[NIK91]Eero Nikula: Hissiryhmän ohjausmenetelmien vertailu ylösruuhkan palveluksessa
E[NUM91]Jussi Numminen: Aivojen synnyttämän magneettikentän standardiesitys
E[OLK91]Mikko Olkkonen: Branch and Bound algoritmi
E[PAS91a]Virpi Pastinen: Stated Preference - menetelmä ja Logit - analyysi kulkutavan valinnan mallintamisessa
E[PAS91b]Virpi Pastinen: Kuluttajan hyötyfunktion muodostaminen
E[PÖY91]Mari Pöyhönen: Sähkön reaaliaikaisen hinnoittelukokeen mittauksien analysointi
E[PYY91]Jouni Pyykönen: Tiedonhallintajärjestelmän hyväksikäyttö energiahuollon optimointitehtävän ratkaisussa
E[SEI91]Ilkka Seilonen: Energiankulutuksen ennustaminen sähkölaitoksessa - uuden lämpötilojen laskentatavan testaaminen ja käyttöliitt keh.
E[SIN91]Jukka Sinisalo: Epätasaisesta pinnasta heijastuvan säteilyn mallintaminen
E[TAK91]Paula Takkunen: Intervalli-AHP pätöksenteon tukena - graafisen käyttäjäliittymän koekäyttö
E[TOI91a]Pekka Toivonen: Epätäsmällisyysindeksien laskeminen ja vertailu intervalli- AHP:ssa
E[TOI91b]Pekka Toivonen: Vektorimaksimointialgoritmin toteutus LPR:lle
E[VAL91]Esko Valkonen: Liikenteen aiheuttamien epäpuhtauspäästöjen leviämismalliin liittyvän integrointimenetelmän kehittäminen